Ο σκοπς της Εταιρεας εναι :

(α) η παροχ υπηρεσιν τεχνικς διαχερισης ργων, κτιρων, κθε εδους εγκαταστσεων,  ργων υποδομς, ειδικν κατασκευν, κλπ.

(β)  η μελτη, κατασκευ, συντρηση, διαχεριση, εκμετλλευση  πσης φσεως τεχνικν ργων δημοσων ιδιωτικν, ργων παραχρησης καθς και ργων αυτοχρηματοδοτομενων συγχρηματοδοτομενων

(γ) η παροχ πσης φσεως υπηρεσιν καθαρισμο δημοσων /και  ιδιωτικν κτιρων, χρων και εγκαταστσεων, φορων παροχς υπηρεσιν υγεας, μσων μαζικς μεταφορς, αεροσκαφν, πλοων, λιμνων και λιμενικν εγκαταστσεων, εγκαταστσεων υποδοχς, φιλοξενας και διαμονς προσπων και μηχανημτων και  λοιπν χρων

(δ) η ανληψη πσης φσεως ργων, εργασιν και παροχ κθε υπηρεσας σχετιζμενης με τις απολυμνσεις, τους αεροψεκασμος, την καταπολμηση εντμων και τρωκτικν σε κατοικημνους χρους, δημοσων /και ιδιωτικν χρων και εγκαταστσεων, φορων παροχς υπηρεσιν υγεας, χρων και εγκαταστσεων υποδοχς, φιλοξενας και διαμονς φυσικν προσπων, μσων μαζικς μεταφορς, αεροσκαφν, πλοων, λιμνων, και λιμενικν εγκαταστσεων, μηχανημτων και λοιπν χρων

(ε) η παροχ υπηρεσιν λειτουργας, συντρησης, και κθε λλης συναφος υπηρεσας σε πσης φσεως τεχνικ ργα, κτρια, ργα υποδομς, πσης φσεως εγκαταστσεις, μσα μαζικς μεταφορς κλπ., σε φυσικ νομικ πρσωπα και οργανισμος ιδιωτικο δημοσου δικαου

(στ) η ανληψη, εκτλεση  και συντρηση ργων πρασνου πσης φσεως, δημοσων ιδιωτικν, και  η παροχ υπηρεσιν σχετικ με την υλοποηση των ργων αυτν

(ζ) η παροχ υπηρεσιν  φλαξης χρων σε  πσης φσεως τεχνικ ργα, κτρια, ργα υποδομς, πσης φσεως εγκαταστσεις, σε φυσικ νομικ πρσωπα και οργανισμος ιδιωτικο δημοσου δικαου.

(η) η εν γνει παροχ υπηρεσιν αποκομιδς, ανακκλωσης και διαχερισης απορριμμτων, πως συλλογ, μεταφορ, διαλογ, επεξεργασα /και μεταποηση, εμπορα και τελικ διθεση πσης φσεως ανακυκλομενων μη υλικν και απορριμτων, και πσης φσεως Αστικν Δημοτικν νοσοκομειακν αποβλτων (μολυσματικν μη),  βιομηχανικν και βιοτεχνικν απορριμτων και ογκωδν αντικειμνων κθε εδους απ εγκαταστσεις κθε εδους, επιχειρσεις, φυσικ νομικ πρσωπα και οργανισμος ιδιωτικο  δημοσου δικαου

(θ) η εκτλεση και εκμετλλευση ργων περιβλλοντος πως χωματερν, εργοστασων ανακκλωσης, σταθμν μεταφρτωσης απορριμτων και εν γνει αποβλτων, εξυγινσεις υπογεων υδτων, κλπ.

(ι) η ρευνα, ανπτυξη, κατασκευ, εισαγωγ, εξαγωγ, αντιπροσπευση και εμπορα πσης φσεως μηχανολογικο εξοπλισμο και τεχνογνωσας σχετικς με τη διαχεριση και ανακκλωση υλικν και απορριμτων.

(ια) η παροχ υπηρεσιν  τραπεζοκομας, μαγερων  & προσωπικο κουζνας, εργατν, βοηθν, βοηθν θαλμων νοσοκομεων, και γενικς η παροχ πσης φσεως βοηθητικο μη προσωπικο.

(ιβ) η προς οποιοδποτε φυσικ νομικ πρσωπο,  ιδιωτικο δημοσου δικαου, Πανεπιστημιακ, Νοσηλευτικ Πιστωτικ δρυμα Οργανισμ οργνωση κθε εδους, παροχ πσης φσεως υπηρεσιν σχετιζομνων με την τροφοδοσα, με ποτ και αναψυκτικ και τοιμα φαγητ, τα οποα ετε θα παρασκευζονται απ την δια την εταιρεα ετε θα τα προμηθεεται αυτ απ τρτους, καθς και η διοργνωση εκδηλσεων.

(ιγ) η προμθεια και εμπορα ποτν και αναψυκτικν και ετομων φαγητν, η τροφοδοσα με ποτ και αναψυκτικ και τοιμα φαγητ/παρασκευσματα,  τα οποα ετε θα παρασκευζονται απ την δια την εταιρεα ετε θα τα προμηθεεται αυτ απ τρτους, κυλικεων, εστιατορων, μπαρ Ξενοδοχεων, Αεροσκαφν, Πλοων, Πανεπιστημιακν και Νοσηλευτικν Ιδρυμτων και πσης φσεως φορων και επιχειρσεων, κθε νομικς μορφς και δραστηριτητας.

(ιδ) η παροχ υπηρεσιν λινστρωσης & λινοστολς καθς επσης και υπηρεσες  πσης φσεως πλσεως – σιδερματος ακθαρτου ιματισμο δημσιων και ιδιωτικν φορων, επιχειρσεων, νοσοκομεων, ξενοδοχειακν μονδων και οποιουδποτε φυσικο  νομικο προσπου.

(ιε)  η παροχ και διθεση πσης φσεως ανθρπινου δυναμικο (ενδεικτικ: εργατν, εργατοτεχνιτν, υπαλλλων, υπαλλλων γραφεου, διοικητικο προσωπικο, επιστημονικο προσωπικο κθε βαθμδας και ειδικτητας, τεχνικο/τεχνολογικο προσωπικο, βιομηχανικο προσωπικο κ.α.)

(ιστ) η αντιπροσπευση προντων και ειδν απ οκους του εξωτερικο εσωτερικο, η πραγματοποηση εισαγωγν εξαγωγν για τους σκοπος της Εταιρεας και η σκηση κθε εδους εμπορικς δραστηριτητας συναφος  με τους σκοπος της Εταιρεας.

(ιζ) η ολικ μερικ χρηματοδτηση λων οποιωνδποτε απ τις παραπνω δραστηριτητες, η παροχ εξειδικευμνων υπηρεσιν και δραστηριοττων που σχετζονται με τα παραπνω ργα.

(ιη) η διεξαγωγ ανλογων δραστηριοττων διων παρεμφερν με τους ανωτρω σκοπος, ετε απ' ευθεας απ την εταιρεα, ετε μσω συμμετοχς της σε θυγατρικς εταιρεες της.